:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

เรื่อง  สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_129_32_398834.pdf