:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลบ้านหว้าขึ้นกับเขตการปกครองตำบลบ้านโต้น อยู่ในการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น จนกระทั่งปี พ.. 2481 จึงได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านโต้น เหตุที่ได้ชื่อ บ้านหว้าเพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูงที่มีต้นไม้ชนิดชื่อว่า ต้นหว้า ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากและอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร เมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีคนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น และมีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างเมืองขอนแก่นกับชุมชน จึงมีคนพูดกันติดปากว่า บ้านหว้า และมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้นจึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล บ้านหว้า โดยใช้ชื่อตำบลจากบ้านหว้า หมู่ที่ 2

ตำบลบ้านหว้า ซึ่งได้แยกจากตำบลบ้านโต้น โดยประชากรส่วนใหญ่จะอพยพมาจากตำบลบ้านโต้น โดยได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลบ้านหว้า

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหว้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539