:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
สมาชิกสภาอบต.บ้านหว้า
นายระเบียบ พระธานี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นายสุชาติ บุญสวน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นายวิทวัส จันทะรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นายเอนก นามบัวศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 1
โทร. 043001932
นายประทีป วิเชียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 2
โทร. 043001932
นายไชยา จันทสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 3
โทร. 043001932
นายนัตฐพงษ์ คำหงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 4
โทร. 043001932
นายชำนาญ จันทวิบูลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 5
โทร. 043001932
นายไพบูรณ์ วรรณศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 6
โทร. 043001932
นายจารุวรรณ หันจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 7
โทร. 043001932
นายลำพูน รสโสดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 8
โทร. 043001932
นายมนัส แก้วจันทร์เหล่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 9
โทร. 043001932
นายสุชาติ บุญสวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 10
โทร. 043001932
นายระเบียบ พระธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 11
โทร. 043001932
นายพิชชากร แสงชารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 12
โทร. 043001932
นายอาทิตย์ วุ่นซีแซง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หมู่ที่ 13
โทร. 043001932