:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
กองคลัง
นางจรัสศรี โชติกวี
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร. 043001932
นางสาวสุดาสวรรค์ นามมนตรี
นักวิชาการคลัง (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นางสาวพินพร วงศ์ษา
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นางสาวรัตนา ศรีระวงษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญงาน)
โทร. 043001932
นางสาวรัตนากร ดวงพลอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. 043001932
นางสาวลภัสธร อ่ำแย้ม
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
โทร. 043001932
นางวราวรรณ ทัพเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร. 043001932
นางสมบูรณ์ จันทร์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร. 043001932
นางสาวชุติกร เหล่าพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
043001932
นางสาวผึ้ง อุ่นตูม
พนักงานจ้าง
โทร. 043001932
นายภาสกร หินคล้าย
พนักงานจ้างเหมา
043001932