:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
กองช่าง
นายปิยะวัฒน์ ดุษฎีวิริยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร. 043001932
ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ยางสุด
วิศวกรโยธา (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นายวีระพันธ์ เบ้าหล่อเพชร
นายช่างโยธา (ชำนาญงาน)
โทร. 043001932
-ว่าง-
นายช่างโยธา
โทร. 043001932
นายวุฒิพงษ์ ทำมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร. 043001932
นายเมฆินทร์ ศรีหลัก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร. 043001932
นายวัชระพงษ์ นามเหล่า
พนักงานจ้าง
โทร. 043001932
นายสัญญา บุญสวาย
พนักงานขับรถ
โทร. 043001932