:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสมโภชน์ ไชยธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 0817173186
นางนัยรัตน์ สุเสถียรพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0981921539
นายชลศรันย์ พันเมืองอมร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 0877706606
นายสุนิพนธ์ ทองสี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นายวิทวัส จันทะรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
0819547535
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
0857556329
นางสุภา แก้วชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
0813696038
นางสนิด พร้อมศิิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0895691123
นายปิยะวัฒน์ ดุษฎีวิริยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
0815445970
นางประทุมพร พลเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0945731265
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่่งแวดล้อม
0857556329