:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมโภชน์ ไชยธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นางนัยรัตน์ สุเสถียรพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 043001932
นายชลศรันย์ พันเมืองอมร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932
นายสุนิพนธ์ ทองสี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
โทร. 043001932