:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิทวัส จันทะรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า (นักบริหารงานท้องถิ่น) ประเภทตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง
โทร. 043001932
นายธนโชติ สอนจันดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า (นักบริหารงานท้องถิ่น) ประเภทตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น
โทร. 043001932
นางสุภา แก้วชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร. 043001932
นายปิยะวัฒน์ ดุษฎีวิริยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร. 043001932
นางสนิด พร้อมศิลป์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร. 043001932
ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร. 043001932