:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายนพดล สารเสน
ผู้ใหญ่บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 1
นายสำราญ มณีขาว
ผู้ใหญ่บ้านหว้า หมู่ที่ 2
นายเสถียร เวียงสมุทร
ผู้ใหญ่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3
นายสุวิทย์ กองเป้า
ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4
นายธนารัตน์ การโสภา
ผู้ใหญ่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5
นายอุบล อินทิแสง
ผู้ใหญ่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 6
นายมงคล หาญห้าว
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7
นายอร่าม นิลเขียว
ผู้ใหญ่บ้านเหนองคู หมู่ที่ 8
นางบุญโฮม ผางยศ
ผู้ใหญ่บ้านเต่า หมู่ที่ 9
นายวีระ หร่องปัจฉิม
ผู้ใหญ่บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10
นางพรรณา ยาวิคำ
ผู้ใหญ่บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 11
นายงจิตรา แสงชารี
ผู้ใหญ่บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 12
นายพยุงศักดิ์ แก่นโสม
ผู้ใหญ่บ้านเดอนเงิน หมู่ที่ 13