:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
สำนักปลัด
นางสุภา แก้วชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร. 043001932
นายจิรภัทร จันทร์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นางรุ่งอรุณ ภูมิประวัติ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นายวิวัฒน์ สุวรรณพงษ์
นิติกร (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นางเสวียร บัวศรี
เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน)
โทร. 043001932
นางสาวกรรณิการ์ ทำมา
นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
นายมงคล ดีเลิศ
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
โทร. 043001932
นายจิระเดช ตั้งฤดี
นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)
โทร. 043001932
พันจ่าเอกชินาธิป มะธิปะโน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ)
โทร. 043001932
นายนรินทร์ คูระโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)
โทร. 043001932
นายสุวรรณชัย ระวิ
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โทร. 043001932
นายบัญชา พันธ์เมือง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
โทร. 043001932
นางสาวจันทิรา โพธิบุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ)
โทร. 043001932
นายโจ ชาวโพธิ์
นักการภารโรง
โทร. 043001932
นางสาวพรพิมล ถาปะบุตร
ผช.จพง.ธุรการ
โทร. 043001932
นางสาวมะลิรัตน์ อาสนาทิพย์
ผช.นักทรัพยากร (คุณวุฒิ)
โทร. 043001932
นายนิเวต เคนมงคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)
โทร. 043001932
นายชาญชัย ดอนกัญหา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง)
โทร. 043001932
นายสุระ ถาวงษ์กลาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ)
โทร. 043001932
นางรัญจวน ชาวโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
โทร. 043001932
นายสุรพล งอกบุ่งค้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ)
โทร. 043001932
นายธนบัตร นามมูลน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
043001932
นางสาวปัทมาวดี ไชยลา
พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)
043001932